• Gratis verzending in NL!*
 • Voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Betaal achteraf met Klarna!

4.8/5

SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE

SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE


  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN - Van Dael Schoenen B.V.

   

  Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf april 2018.
  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende punten besproken:

  Artikel 1: Bedrijfsinformatie

  Artikel 2: Begrippen

  Artikel 3: Toepasselijkheid

  Artikel 4: Ons aanbod

  Artikel 5: De koopovereenkomst

  Artikel 6: Herroepingsrecht (retourneren)

  Artikel 7: Verplichtingen tijdens bedenktijd

  Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten hiervan.

  Artikel 9: Onze verplichtingen bij herroeping

  Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht

  Artikel 11: De prijs

  Artikel 12: Nakoming koopovereenkomst en extra garantie

  Artikel 13: Levering en uitvoering

  Artikel 14: Betaling

  Artikel 15: Klachtenregeling

  Artikel 16: Geschillen

  Artikel 17: Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

   

   

   

  Artikel 1: Bedrijfsinformatie

  Van Dael Schoenen B.V.

  Rijnstraat 34 - 35, 6811 EW Arnhem

  Telefoonnummer: 026 442 22 38

  E-mailadres: [email protected]

  KvK-nummer: 09006388

   

  Artikel 2: Begrippen

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Koopovereenkomst: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand

  (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons

  (of door een derde partij) worden geleverd;

  • De consument: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader

  van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  • Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van

  de Koopovereenkomst;

  • Van Dael Schoenen B.V.: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand

  aan u aanbiedt;

  • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen

  Europese Modelformulier voor herroeping;

   

  Artikel 3: Toepasselijkheid

  3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op
  elke met u gesloten Koopovereenkomst.

  3.2 Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij zorgen ervoor dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.

   

  Artikel 4: Ons aanbod

  4.2 De productpagina bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende zodat u het product goed kan beoordelen. Wij maken gebruik van afbeeldingen,
  en zorgen er altijd voor dat deze waarheidsgetrouw zijn.

  4.3 Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.

  4.4 Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.

   

  Artikel 5: De Koopovereenkomst

  5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product heeft afgerond, betaald en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.

  5.2 Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

  5.3 Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.

  5.4 Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:

  1. ons bezoekadres waar u met klachten terecht kunt;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik
   kan maken, of een duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering;
   de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;
  5. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

   

  Artikel 6: Herroepingsrecht (Retourneren)

  6.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

  6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:

  1. het product heeft ontvangen; of
  2. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u,
   of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
   de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

   

  Artikel 7: Verplichtingen tijdens Bedenktijd

  7.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken en passen, de kenmerken en de pasvorm van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag passen en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Het product mag niet worden gedragen.

  7.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat (zoals uiteengezet in 7.1), en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

   

  Artikel 8: Uitoefening van het Herroepingsrecht en de kosten hiervan.

  8.1 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, ben u verplicht het product binnen 14 dagen terug te sturen of af te geven bij een van onze filialen (Van Dael schoenen B.V., Arnhem of Almelo).

  8.2 U dient het herroepingsformulier (retourformulier) volledig te hebben ingevuld.

  8.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

  8.5 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij deze kosten zelf dragen nadat wij u daarover hebben geïnformeerd.

   

  Artikel 9: Onze verplichtingen bij herroeping

  9.1 Na ontvangst van het product (met het bijgevoegde herroepingsformulier) sturen wij u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging en zal het bedrag van de koopovereenkomst worden overgemaakt.

  9.2 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

  9.3 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

   

  Artikel 10: Uitsluiting Herroepingsrecht

  Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

  1. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
  2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  3. Als het desbetreffende product gebruikerssporen heeft. En wij kunnen aantonen dat het product gebruikt /gedragen is.

   

  Artikel 11: De prijs

  11.1 Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  11.2 Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.

  11.3 De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  11.4 Van Dael Schoenen B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

   

   Artikel 12: Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

  12.1 Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.

  12.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.

  12.3 Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

   

  Artikel 13: Levering en uitvoering

  13.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de levering van de producten.

  13.2 Wij leveren het product op het (bezorg) adres dat u aan ons heeft doorgegeven.

  13.3 Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn afspreken.

  13.4 Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 14 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.

  13.5 Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen.

  13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

   

  Artikel 14: Betaling

  14.1 Bij het afronden van een koopovereenkomst, dient u direct het verschuldigde bedrag te betalen. Als de transactie niet wordt afgerond wordt er geen bestelling geplaatst!

  14.3 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

   

  Artikel 15: Klachtenregeling

  15.1 Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten 14 dagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

  15.2 De bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

   

  Artikel 16: Geschillen

  16.1 Op de tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  16.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

   

  Artikel 17: Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

  17.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

  17.2 Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »